DOKUMENTASI KEGIATAN RUKYAT HILAL 1 MUHARAM 1443 H
Dokumentasi Rukyat Hilal 1 Muharram 1443 Hijriah
Memaknai Kemerdekaan Melalui Lukisan
RUKYAT HILAL 1 MUHARAM 1443 H
Teater Koma “J.J Sampah-Sampah Kota”
JAKARTA DANCE EXTRAVAGANZA